Peruseläinlääkäripalvelut pienille ja isoille lemmikkipotilaille

Peruseläinlääkäripalvelut pienille ja isoille lemmikkipotilaille

Tervetuloa VuoksiVetin nettisivuille! 

Vuok­siVet on pieni yksi­tyinen eläin­lää­kä­ri­vas­taanotto Imatran kes­kus­tassa. Tar­joamme perus­e­läin­lää­kä­ri­pal­veluja lem­mi­keille sekä tal­li­käyntejä hevosille.

Toi­mimme koko Etelä-Kar­jalan alu­eella. Lem­mi­killesi voit tar­vit­taessa varata ajan myös koti­käyn­nille. Tal­li­käyntejä tar­joamme ajan­va­rauk­sella ja akuu­tissa tilan­teessa päivystysluontoisesti.

Pieneläimille 

Hevosille 

Toimintaohje koronaviruspandemian aikana:

  • Asioithan vas­taa­no­tolla vain ter­veenä. Sai­raana tai altis­tu­neena tulee ehdot­to­masti jättää vas­taanotto väliin tai hankkia lem­mi­kille toinen saattaja.
  • Vain yksi saattaja lem­mikin kanssa vastaanotolle.
  • Saa­vuthan vasta juuri ennen omaa ajan­va­raustasi ja odo­tathan rau­hassa ulkona vuo­roasi: vas­taa­no­tolla pyritään hoi­tamaan yksi potilas kerrallaan.
  • Huo­lehdi hyvästä käsi- ja yski­mis­hy­gie­niasta. Käsi­desiä ja maskeja löydät heti sisään tullessa.

Varaa aika pieneläimelle tai hevoselle

Soita 000 000 0000